vvs-teknik

Ett helt berg fyllt med forskning, laxar, gaser – och VVS-teknik

Hela Medicinarberget är hemvist för en mängd institutioner och forskningsmiljöer. Här finns bl.a. Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Science Park, Experimentell Biomedicin, Botaniska, Psykologiska och Zoologiska Institutionerna samt Rättsmedicin. Miljöer som kräver hög driftsäkerhet, flexibilitet, snabba lösningar och logiskt tänkande. Efter 20 år på detta berg har VVS-Teknik skaffat sig ett gott renommé både hos beställaren (Akademiska Hus) likaväl som hos varje institution, forskningsavdelningar eller enskilda foskarlag.

Säkerhetsslussar, dubbla system, aseptisk miljö

Nästan alla VVS-jobb på Medicinarberget har höga krav vad gäller säkerhet och renlighet (t.ex. absolut rent vatten vid alla försök, inkl. avdiskning). Att gå genom slussar, använda tossor och ibland tvingas duscha innan man går in på vissa avdelningar hör till vardagen för VVS-Tekniks tekniker. Fattas bara annat, här accepteras endast 0 % fel - som annars riskerar att få ödesdigra konsekvenser för både försök och människor.

Känslig hantering och snabba utryckningar

Hanteringen av gaser, avjoniserat vatten, gifter (med återströmningsskydd, backventiler), ställer stora krav på exakthet och egenkontroll. Extremt hög driftsäkerhet på t.ex kylanläggningarna (ner till -80 °C) är en absolut förutsättning för att försök och forskning ska kunna genomföras i alla moment och ofta på mycket begränsade ledtider. Här gäller det att vara beredd på snabba utryckningar....

Normalt underhåll givetvis

Dagligt kontroll och förebyggande underhåll – och ständigt nya och snabbt uppkomna specialprojekt – gällande kyla, värme, gaser, kök, WC, laboratorier, avlopp, de äver 700 expansionskärlen, hyresgästanpassningar, m.m. rullar på löpande. Uppdragen är både schemalagda årsvis eller kan komma från Akademiska Hus´ egna driftttekniker, Göteborgs Universitets fastighetsavdelning eller direkt från de olika Institutionerna.

Dialog och tillgänglighet stärker banden

Ömsesidig hänsyn, respekt för tider, tillgänglighet, öppen dialog, speciella arbetsförhållanden och snabba insatser har givit VVS-Tekniks tekniker en insikt och kunskap om hur viktigt det är att snabbt förstå problemen och oftast lika snabbt åtgärda dessa. -Erfarenheter som gör jobben här uppe på berget till något alldeles speciellt säger Per Bergqvist på VVS-Teknik, platschef sedan 15 år.

Fakta Medicinarberget

Den medicinska forskningen i Göteborg har en tydlig klinisk prägel. På Medicinareberget huserar två av Göteborgs universitets fakulteter - Sahlgrenska akademin, som är den Hälsovetenskapliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten - som hanterar närmare 300 forskningsprojekt årligen. Exempel på institutioner/enheter: *Core Facilities *Biomedicin *Kliniska vetenskaper *Medicin *Neurovetenskap och fysiologi *Odontologi *Vårdvetenskap och hälsa *Wallenberglaboratoriet. Sahlgrenska akademin omfattade 2008: 3 358 helårsstudenter, 860 forskarstuderande, 126 doktorsexamina, 6 licentiatexamina. Anställda: 1 250 årsarbeten, varav 161 professorer. Intäkter: 1 867 miljoner kronor, varav 551 miljoner kronor externa medel.

Tillbaka

Nyheter

Resultat julbordsfrågor